การวิจัยและพัฒนา

       ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญในการวิจัยและพัฒนา บริษัทฯ จึงได้ร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีและวิศวกรรม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด และหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กรมวิชาการการเกษตร กรมประมง และมหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น ในการเก็บข้อมูลและศึกษาวิจัยด้านประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และผลกระทบอันอาจเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ในระยะยาว ผลการศึกษาพบว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แปลงทดลองปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตราอามิเมท® สูตร 4-0-8        
     หลังจากที่ได้คิดค้นปุ๋ยสูตร 4-0-8 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีการทดสอบประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตราอามิเมท® สูตร 4-0-8 ในกระเทียม โดยได้ทำการทดลองร่วมกับ ผศ.ดร. จุฑามาส คุ้มชัย และ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์  คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลการทดลองพบว่า ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ตราอามิเมท® สูตร 4-0-8 สามารถเพิ่มคุณภาพของกระเทียมได้
image
image
แปลงทดลองซุปเปอร์แอช
       การทดลองใช้ซุปเปอร์แอชในมันสำปะหลัง เพื่อทดสอบประสิทธิภาพและหาอัตราการใช้ที่เหมาะสม ที่บ้านวังหามแห อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

ผลการทดลองพบว่าซุปเปอร์แอชสามารถช่วยเพิ่มการเจริญเติบโต ผลผลิต และโครงสร้างของดินตั้งแต่ปีแรกที่ใช้ เมื่อเทียบกับการไม่ใช้ซุปเปอร์แอช
image
image
Powered by MakeWebEasy.com