ความรับผิดชอบต่อสังคม

       บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด ตระหนักในความสำคัญของ สังคมและการดำรงอยู่ของผู้คนในสังคมซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเจริญ เติบโตของประเทศ อีกทั้งผู้คนในสังคมส่วนหนึ่งก็ถือเป็นผู้มีอุปการะคุณ ต่อบริษัทฯของเรา ทั้งในส่วนที่เป็นผู้ผลิตป้อนวัตถุดิบ และยังเป็นลูกค้า ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เราจึงมีนโยบายที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดี และตอบแทนคืนแก่สังคม ชุมชน ตลอดจนลูกค้าโดยอาศัยกิจกรรมต่างๆ อาทิ การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยแก่เกษตรกร การจัดนิทรรศการ การ นำเสนอความรู้ควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ การจัดประชุมสัมมนา รวมทั้งการบริจาคเงินช่วยเหลือตลอดจนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หรืออุปกรณ์ ที่จำเป็นแก่องค์กรภาครัฐและสาธารณกุศลต่างๆ เป็นประจำ และที่สำคัญ บริษัทฯมีนโยบายช่วยลดภาระทางเศรษฐกิจแก่ลูกค้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็น เกษตรกร โดยการจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพดี

       สำหรับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท เอฟ ดี กรีน (ประเทศไทย) จำกัด ได้บรรจุไว้เป็นหน้าที่หลัก 3 ข้อ คือ การรักษาและเอาใจใส่ต่อคุณภาพสินค้า ความปลอดภัย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยทุก กิจกรรมของบริษัทฯดำเนินการภายใต้นโยบายมลภาวะต้องเป็นศูนย์ของ กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะทั่วโลก ด้วยการจัดการกับผลิตภัณฑ์ร่วมจาก กระบวนการผลิตของบริษัทในเครืออายิโนะโมะโต๊ะในประเทศไทยทั้งหมด ให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้โดยการผ่านกระบวนการวิจัย พัฒนา คุณภาพ ตลอดจนการศึกษาผลการใช้และผลกระทบในระยะยาว จนมั่นใจ ได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอแก่เกษตรกรหรือผู้ใช้ ในรูปผลิตภัณฑ์ร่วมหรือ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่พัฒนาแล้ว ล้วนเป็นประโยชน์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Powered by MakeWebEasy.com